Home

Sammanhållen journal

Sammanhållen journalföring - Västra Götaland - 1177 Vårdguide

Sammanhållen journalföring är införd i hela Sverige. Du själv behöver inte göra någonting. Men nästa gång du har kontakt med vården, kan läkaren eller annan vårdpersonal fråga dig om ditt samtycke till att ta del av dina journaluppgifter Sammanhållen journalföring innebär att vårdgivare tillgängliggör sina journaluppgifter för varandra. En av förutsättningarna är att både den vårdgivare som tillgängliggör journaluppgifter och den som tar del av dessa har ingått avtal om, och är tekniskt anslutna till, sammanhållen journalföring Sammanhållen journalföring ger vårdgivare möjlighet att läsa journaluppgifter från annan vårdgivare. Detta finns för att stärka patientens integritet, säkerhet och trygghet. Vårdpersonalen får enklare, säkrare och snabbare en heltäckande bild av din vårdhistorik - och kan snabbare ge dig god och säker vård

Sammanhållen journalföring Vårdgivarguide

 1. Sammanhållen journalföring är en möjlighet för vårdgivare att vid behov ta del av en patients journal hos andra vårdgivare via ett elektroniskt system. Syftet är att kunna få en mer heltäckande möjlighet av patientens vårdhistorik och vårdbehov, vilket i sin tur gör att vårdpersonal kan ge snabb, god och säker vård
 2. Sammanhållen journal Det betyder att vi kan dela med oss av information om dig.(En vårdgivare kan t. ex vara sjukhus, vårdcentraler, husläkare mfl.) Syftet med sammanhållen journalföring är att få en samlad bild av dina vårdbehov och patientuppgifter
 3. Sammanhållen journal. För att ge dig bästa möjliga vård använder vi så kallad sammanhållen journalföring inom Stockholms och Gotlands län. Det betyder att vi och många andra vårdgivare - till exempel sjukhus - kan ta del av hela din journal. Det gör vi för att vara säkra på att du får rätt behandling
 4. Journaler och sammanhållen journalföring. Uppläsning. Nyhet - Hälsa och vård Publicerad: 2012-02-15. Journal måste skrivas för alla patienter. Den innehåller de uppgifter som behövs för en god och säker vård
 5. I allvarliga situationer där du snabbt behöver vård kan journaler nödöppnas. Det ger en möjlighet för vårdpersonalen att ta del av uppgifterna i en sammanhållen journal om det finns fara för liv och hälsa och du är alltför sjuk för att ge ditt samtycke
 6. I avsnittet om sammanhållen journalföring kan du läsa om hur det fungerar med nödöppning om de spärrade uppgifterna finns hos en annan vårdgivare. Om du vill få din journal förstörd Kontakta Inspektionen för vård och omsorg, IVO , om du vill att din patientjournal helt eller delvis ska förstöras
 7. Sammanhållen journalföring Ett elektroniskt system, som gör det möjligt för en vårdgivare att ge eller få direktåtkomst till personuppgifter hos en annan vårdgivare. Vårdgivare Statlig myndighet, region och kommun i fråga om sådan Ansvaret för omhändertagna journaler. 3.

Sammanhållen journal. Patientdatalagen gör det möjligt för flera vårdgivare att läsa uppgifter i dina journaler. Det kallas sammanhållen journalföring. Syftet är att vi enklare ska kunna se hela din vårdhistoria. Så att du snabbt kan få god och säker vård Sammanhållen journal innebär att sjukhus, vårdcentraler och andra kommuner kan få tillgång till vissa delar av kommunens hälso- och sjukvårdsjournal när ditt hälsotillstånd kräver det. Detta sker dock bara om du ger ditt samtycke till det. Läs mer på Sammanhållen journal. Publicerad varandras journaler, det kallas sammanhållen journal. Tanken är att personalen ska få en bättre bild över din patienthistorik, till exempel vilka mediciner du fått tidigare. Förhoppningen är att det ska gynna dig som patient så att du snabbt får en trygg och säker vård Reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samlas i patientdatalagen. Patientdatalagen ska tillämpas av alla vårdgivare, både i offentlig och privat regi. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig som svensk lag. Ni som vårdgivare måste alltså tillämpa dataskyddsförordningen och kan endast tillämpa den kompletterande dataskyddslagen och. Sammanhållen journal för dig som får kommunal hälso- och sjukvård Du som får insatser inom hälsa, vård och omsorg för äldre samt LSS och socialpsykiatri för personer med funktionsnedsättningar, får dina vårdinsatser dokumenterade i Malmö stads patientjournal

Sammanhållen journal sker via Nationell patientöversikt, NPÖ, som är ett slutet system som inte kan nås via en vanlig sökmotor på nätet. Varje gång personal läser från NPÖ blir det registrerat. För din trygghets skull görs även regelbundna uppföljningar av vem som loggat in i NPÖ. Spärr av journaluppgifte Sammanhållen journalföring finns för att göra vården säkrare och smidigare både för dig som patient och för vårdgivaren. Men du har alltid möjlighet att stå utanför sammanhållen journalföring genom att spärra dina journaler. Spärra uppgifter. Man måste inte vara med i sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring - frågor och svar - Jönköpings

Sammanhållen journalföring - Region Skån

Sammanhållen journalföring är ett sätt för vårdgivare att under vissa förutsättningar dela vårddokumentation. Bland annat förutsätter detta att du som patient blir informerad om innebörden. Vidare ska du lämna ett samtycke om en annan vårdgivare ska få ta del av din journal. Undantag gäller vid nödsituation. S:t Lukas samtalsmottagningar använder ett eget journalsystem Eskilstuna kommun inför sammanhållen journal. Den 16 mars börjar Eskilstuna kommun dela med sig av journalanteckningar från sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till andra vårdgivare. Syftet är att snabbare kunna ge dig god och säker vård

Vi har sammanhållen journalföring med andra vårdgivare via journalsystemet Take Care. Om du inte vill att dina uppgifter ska vara med. Om du inte vill att uppgifter i din patientjournal hos oss ska vara tillgängliga för andra vårdgivare så kan du spärra din journal. Det gör du genom att kontakta mottagningen på tel.nr 08-120 22 70 Sammanhållen journal innebär ett elektroniskt system, som gör det möjligt för en vårdgivare att ge eller få direktåtkomst till personuppgifter hos en annan vårdgivare. I den Nationella patientöversikten (NPÖ) kan vårdgivare ta del av journalanteckningar gjorda i andra journalsystem än det egna VÄSTERÅS STAD Sammanhållen journal mellan Västerås stad och region Västmanland 2017-08-01 5 Underlaget ska ge svar på de frågorna som behövs för ett beslut samt tidplan för en eventuell fortsatt implementering. Samtliga kostnader för eventuellt fortsatt arbete kring sammanhållen journalföring ska vara upattade. Tidspla

Menprövningen dokumenteras i patientens journal under rubriken samtycke. Sammanhållen journalföring När fler vårdpersonal kan ta del av samma information blir vården säkrare och mer effektiv. Det blir lättare att samordna vårdinsatser och en helhetsbild av patienten ge Sammanhållen journalfring Möjlighet f r vårdgivare att läsa journaluppgifter elektroniskt från annan vårdgivare. Samtycke När du godkänner att vårdpersonal får ta del av dina journaluppgifter via sammanhållen journal Sammanhållen journalföring. Genom IT-lösningen Nationell Patientöversikt Du slipper att upprepa din vårdhistoria i mötet med en ny vårdkontakt och journaler behöver inte skickas med post mellan vårdgivarna. Du väljer själv om du vill att NPÖ ska visa information om dig Sammanhållen journalföring bidrar till bättre och säkrare vård. Information om vård som du fått hos en vårdgivare, till exempel ett sjukhus eller en vårdcentral, syns inte automatiskt hos en annan vårdgivare För att en vårdgivare ska få åtkomst till din journal hos en annan vårdgivare krävs ditt samtycke De vårdgivare som använder MittVaccin Journal kommer att ha möjlighet till sammanhållen journalföring inom systemet för dem som godkänt detta, vilket öppnar upp tillgången till ca 10 miljoner vaccinationer från den privata vaccinationsmarknaden (TBE, resevaccinationer, grundskydd, influensa mm)

Sammanhållen journal - Furuhöjde

Informationsblad och affisch om sammanhållen journalföring. Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro Valdemarsviks kommun hälso- och sjukvård har en journal där det skrivs om den vård du får genom t ex hemsjukvård eller om du bor på äldreboende. Genom sammanhållen journalföring kan nu andra vårdgivare läsa delar av den journale Sammanhållen journal Utifrån den pilot som genomfördes under 2018 med sammanhållen journalföring mellan Region Västmanland och Västerås stad, så har det fattats beslut om ett breddinförande där legitimerad personal som arbetar inom Västerås stads Hälso- och sjukvård kommer ingå i sammanhållen journalföring Sammanhållen journalföring. Journalanteckningar som gjorts hos en vårdgivare syns inte automatiskt hos en annan. Men g enom sammanhållen journalföring kan din vårdgivare under vissa förutsättningar göra journaluppgifter tillgängliga för andra vårdgivare.. Vårdpersonal hos andra vårdgivare kan då få tillgång till journalinformation som är viktig för diagnos och vård.

Vid sammanhållen journalföring med andra vårdgivare utanför Region Skåne så loggas också åtkomst till patientuppgifter. Information till personal om logg (pdf) Loggutdraget. Ett loggutdrag innehåller uppgifter om vem som har varit inne i en patients journal och vid vilken tidpunkt detta har skett Det kallas sammanhållen journalföring och det är du som patient som avgör om du vill att dina journaler ska delas. Du måste godkänna att någon får läsa journalen Om en vårdgivare vill se den journal som du har hos Örnsköldsviks kommun måste de först fråga dig om de får läsa den Sammanhållen journalföring innebär att flera vårdgivare kan få tillgång till uppgifter i varandras journaler om du som patient ger ditt samtycke. Hur är det med IT-säkerheten? I Patientdatalagen och tillhörande föreskrifter finns särskilda bestämmelser om behörighetstilldelning och åtkomstkontroll journal, inre sekretess och elektronisk åtkomst i en vårdgivares verks-amhet, utlämnande av uppgifter och handlingar genom direktåtkomst 8 En sammanhållen journal..78 8.1 En journal knuten till patienten..78 8.2 Frågan. Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) o

Din journal - sll.s

Mer information om patientjournalen, rätt att läsa sin journal, sammanhållen journalföring, sekretess, spärrning av uppgifter och samtycke finns på 1177.se. Skriv ut Informationsansvarig: Hanna Borglund , senast uppdaterad 21 september 2020 Sammanhållen journalföring. Sammanhållen journalföring är en möjlighet för vårdgivare när behov uppstår att ta del av patientens journaler hos andra vårdgivare. Detta gäller oberoende av hos vilken vårdgivare patienten söker vård Sammanhållen journal i Uppsala kommun. Uppsala kommun har avtal med flera utförare inom vård- och omsorgsområdet. Den utförare som utför hemsjukvården hos dig eller vid korttidsplats kan behöva uppgifter från din patientjournal när du växlar mellan eller byter utförare

Sammanhållen journal­ föring gäller bara inom Sverige. Kan jag spärra uppgifter? Ja, du avgör själv om dina journaluppgifter helt eller delvis ska spär­ ras för sammanhållen journalföring. Du avgör också om och när en spärr ska tas bort. Finns uppgifter om mina läkemedel? Ja, läkemedelsinforma­ tion ingår i sammanhål Din journal. Som patient har du alltid rätt att läsa din egen journal och få en journalkopia. Journalarkiv. Sammanhållen journalföring. Journalanteckningar som gjorts hos en vårdgivare syns inte automatiskt hos en annan Genom Sammanhållen journal kan de olika vårdenheterna och vård-givarna ta del av varandras journaler. Det är enbart utvalda delar av din Hälso- och sjukvårdsjournal, doku-menterad av legitimerad personal i Varbergs kommun, som är tillgänglig för andra vårdgivare

Fakta om sammanhållen journalföring och nationell patientöversikt - NPÖ. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster i den kommunala hälso- och sjukvården har möjlighet att ta del av andra vårdgivares journaler via NPÖ, Nationell Patientöversikt, eller det som kallas för sammanhållen journalföring Sammanhållen journal Vellinge.se #bättreutsiktervellinge Vellinge.se Mer information Information för dig som vill veta mer om Nationell patientöversikt, NPÖ, det tekniska vertyg som möjliggör sammanhållen journal: inera.se/npo Kontaktuppgifter Vård och omsorg Telefon 040-42 50 00 E-post vellinge.kommun@vellinge.se Postadress 235 81. Vårdgivare som använder MittVaccin Journal kommer även ha möjlighet till sammanhållen journalföring inom systemet för dem som godkänt detta, vilket öppnar upp tillgången till ca 10 miljoner vaccinationer från den privata vaccinationsmarknaden (TBE, resevaccinationer, grundskydd, influensa mm) Vill du hanteras utanför sammanhållen journal -det finns både fördelar och nackdelar att väga in. Du kan läsa mer i broschyren Bättre överblick, ännu bättre vård - sammanhållen journalföring. Här hittar du info om vad en spärr betyder för dig och dina möjligheter Sammanhållen journal innebär att flera vårdgivare kan föra journal i en gemensam databas eller i andra gränsöverskridande elektroniska system. Socialstyrelsen har meddelat föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården, SOSFS 2008:14 (M)

Men du har alltid möjlighet att stå utanför sammanhållen journalföring genom att spärra dina journaler. Spärr av patientjournal Du har rätt att spärra din journal eller delar av den för andra vårdgivare, s.k. yttre spärr, men då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård I en artikel på Läkartidningens kultursidor berättar Christian Unge, specialist i internmedicin och överläkare på akutkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, om hur han står i en lekpark med sina barn när hans klinikchef ringer. Hon säger »de hotar med att polisanmäla dig om du inte slutar titta i din pappas journal«

På Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter erbjuder viDin journal

Sammanhållen journal. Sammanhållen journal innebär att vårdgivare kan dela med sig av information om dig som patient med andra vårdgivare. Vårdgivaren får en mer samlad bild av dina vårdbehov och du slipper återberätta din vårdhistoria när du kommer till en ny vårdgivare Elektroniska journaler ökar patientens delaktighet i vården och ger sjuksköterskan mer tid för patienten. Samtidigt kräver den att arbetsmiljön och sättet att föra journal ses över. Det visar vår litteraturstudie Sammanhållen journal; Nyttan med NPÖ beskrivs i Filmen om Åke Adress: Regionens Hus 40544 Göteborg . Besöksadress: Regionens Hus Bergslagsgatan 2 411 04 Göteborg. Kontakta GITS gits@vgregion.se. Org Nr: 232 100 0131. Om webbplatsen | Om kakor

Journaler och sammanhållen journalföring - Region Stockhol

Delar av din journal visas upp i Sammanhållen journal. Varbergs kommun har varit ansluten till Sammanhållen journal via NPÖ sedan hösten 2013 och kan därmed ta del av andra vårdgivares journalinformation. Under hösten 2014 tog Varbergs kommun ytterligare ett steg i Sammanhållen journal Sammanhållen journalföring finns för att göra vården säkrare och smidigare både för dig som patient och för vårdgivaren. Du ska samtycka till att information hämtas: Vårdpersonalen som du träffar hos en ny vårdgivare får läsa dina uppgifter i en sammanhållen journal om uppgifterna inte är spärrade och du ger ditt samtycke

att lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vårdpersonal och åtkomst till egen journal.. 53 . De som medverkar vid en röntgenrond deltar i vården av patienten. sammanhållen journal för länets kommuner och Örebro läns landsting . Bakgrund sammanhållen journalföring Allt sedan Patientdatalagens (SFS 2008:355) tillkomst ges möjlighet till sammanhållen journalföring. Med detta menas ett elektroniskt system som gör det möjligt för en vårdgivar Sammanhållen journal i hela Sverige Pressmeddelande • Sep 26, 2013 07:00 CEST Torsdag 26 september går Danderyds sjukhus med i Nationell patientöversikt, NPÖ Om du spärrar din journal innebär det att du själv måste berätta för vårdpersonalen hos en annan vårdgivare vad de behöver veta för att ge dig bra vård. Föräldrar kan inte spärra sina barns journaler. Mer information. Mer information om sammanhållen journalföring finns på 117 7

Din journal - 1177 Vårdguide

Man måste inte vara med i sammanhållen journalföring. Enligt patientdatalagen har man rätt att spärra möjligheten till sammanhållen journalföring. Då ansvarar man själv för att informera vårdpersonal om sådant som kan påverka behandlingen. Även barn och ungdomar som är under 18 år kan spärra uppgifter i sin journal Sammanhållen journalföring Sammanhållen journalföring innebär att varje utförare har sin egen journal och som varje utförare har personuppgiftsansvare fört . Utförar får möjlighee t att ta del av varandra s journalanteckningar. För att en utförare ska få tal del av annan utförares journal krävs dels at Sammanhållen journalföring finns för att göra vården säkrare och smidigare både för dig som patient och för vårdgivaren. Samtycke. Du måste ge ditt samtycke för att informationen om dig ska hämtas och detta kommer att dokumenteras i din journal

Om man tittar traditionellt på journaler så har alla haft tillgång till allt. Det har bara varit att ta pappret och titta vad som står på det. På den egna mottagningen var det mer eller mindre sammanhållen journalföring - däremot har ingen annan mottagning haft tillgång till samma journalanteckning om dom inte beställt det via post och väntat en vecka p sammanhållen journalföring genom Nationell patientöversikt (NPÖ) i Kalmar län Inledning Nationell patientöversikt (NPÖ) är ett webbaserat verktyg https://www.npo.se (länk) för sammanhållen journalföring som gör det möjligt att utifrån gällande lagstiftning dela och ta del av patientinformation mellan huvudmän genom direktåtkomst Inhämtande av samtycke i sammanhållen journalföring - rutin Ansvarig legitimerad personal frågar om samtycke vid inledningen av alla nya vårdrelationer. En individuell bedömning ska göras om patienten kan ta emot information och om ett samtycke kan efterfrågas. Ge information om sammanhållen journal och samtyck

Patientdatalag (2008:355) Svensk författningssamling 2008

Fler uppgifter kan spärras i sammanhållen journal. 20 november 2018. Nu har patienter möjlighet att spärra fler uppgifter från att visas i den sammanhållna journalen. Tidigare omfattade spärrmöjligheten enbart vård- och läkemedelsdokument GDRP och Sammanhållen journal. INTEGRITETSPOLICY SPEAK MORE AB Ditt förtroende är viktigt för oss. Speak More AB vidtar därför tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och våra interna riktlinjer, patientdatalagen, policies och rutiner för hantering av. Du måste inte vara med i sammanhållen journalföring. Enligt patientdatalagen har du rätt att spärra möjligheten för andra vårdenheter och vårdgivare att läsa din journal. Då ansvarar du själv för att informera vårdpersonalen om sådant som kan påverka din behandling. Även du som är under 18 år kan spärra uppgifter i din journal Sammanhållen journalföring. För att underlätta kommunikationen med patienten använder sig många vårdgivare av samma journalsystem, så kallad sammanhållen journalföring. Det innebär att vårdgivare, på elektronisk väg, kan dela uppgifterna i en journal med andra vårdgivare. Stockholms Sjukhem dokumenterar i en sammanhållen journal

Hej, Vid mina föreläsningar för elevhälsan vid skolor och i kommuner har jag mött kommentarer av kritik mot att olika digitala journalföringssystem. De är inte alltid kompatibla med varandra vilket innebär att ett slags journal inte kan överföras digitalt till ett annat. Detta är allvarligt, inte minst nu när bestämmelser om sammanhållen journalföring gäller, reglerat i. Sammanhållen journalföring håller på att införas och det har kommit olika långt i varje landsting och region. Det är inte klart att användas överallt än. Om du inte vill att dina journaler ska samlas inom sammanhållen journalföring kan du välja att stå utanför Enheten Sammanhållen journal och läkemedel som består av tjänsterna Pascal, Sil, Journalen och Nationell patientöversikt, NPÖ, fanns på plats under båda dagarna. Montern drog till sig stort intresse och tjänsteförvaltningarna för samtliga tjänster var ivriga att informera om tjänsterna och svara på frågor Sammanhållen journal-föring gäller bara inom Sverige. Finns uppgifter om mina läkemedel? Ja, läkemedelsinformation ingår i sammanhållen journalföring. Liten ordlista Logg När vårdpersonal läser din journal registreras det och kan kontrolleras i efterhand. Du har rätt att ta del av vilka som läst dina journaluppgifter Direktiv - Sammanhållen journal (pdf) Uppdaterad 2020-06-30. Region Gävleborg. Regionkontoret 801 88 Gävle, rg@regiongavleborg.se växel 026-15 40 00. Följ oss i sociala medier. Facebook Instagram Twitter LinkedIn YouTube Vimeo Mer om oss i sociala medier. Hälsa vård tandvår

Sammanhållen journal - gör vården säkrare Som vårdgivare inom Region Stockholm använder vi oss av sammanhållen journalföring. Det innebär att den du söker vård hos har möjlighet att få tillgång till uppgifter i dina journaler hos många andra vårdgivare i vår region samt hos vårdgivare i andra landsting, kommuner och privata vårdgivare i Sverige Med Journalen kan invånarna ta del av sin egen journalinformation från hälso- och sjukvården på nätet. Du når informationen genom att logga in på 1177.se. Regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan ansluta till Journalen Ingen vårdpersonal kan läsa i dina journaler från andra vårdgivare utan att du gett ditt samtycke. Om du inte vill vara med i sammanhållen journalföring. Du har rätt att välja att inte vara med i sammanhållen journalföring. Och du kan välja att spärra uppgifter som du inte vill ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare Sammanhållen journal. Vi använder oss av sammanhållen journalföring. Detta innebär att andra vårdgivare kan ta del av barnets journal. Mer om detta kan du läsa här

Din journal - 1177 VårdguidenÄter tillsammans

Sammanhållen journal och spärrhantering . Sammanhållen journalföring innebär att en vårdgivare har möjlighet att få tillgång till uppgifter i journaler som finns hos annan vårdgivare. Patienten ska tillfrågas om hon/han samtycker då man som vårdpersonal vill ta del av journalinformation hos annan vårdgivare Journal via nätet. Du som är 18 år eller äldre och vill läsa din Journal via nätet kan göra det via säker inloggning med e-legitimation på 1177 Vårdguiden. Lär mer om journal på nätet här. Sammanhållen journalföring. För att kunna ge dig bästa möjliga vård används så kallad sammanhållen Sammanhållen journal. Sammanhållen journal innebär att den du söker vård hos kan få tillgång till uppgifter i journaler du har hos olika vårdgivare. Det gäller främst dig som har hemsjukvård eller bor på ett särskilt boende i Västerås SAMMANHÅLLEN JOURNALFÖRING Sammanhållen journalföring tillämpas inom S:t Lukas samtalsmottagningar i Sverige. Vi använder inom vår organisation ett separat journalsystem, som inte har någon teknisk koppling till journalsystem hos andra vårdgivare. Det innebär att en region, landsting eller annan privat vårdgivare inte har tillgång till din journal Sammanhållen journal. Sammanhållen journal innebär att det finns möjlighet för olika vårdgivare att ta del av varandras vårddokumentation genom direktåtkomst. Vi har då alltid viktig information tillgänglig för dig som patient i den stund du är i behov av vård

Möjligheten att ta del av sammanhållen journal ska enbart ges dem som har ett behov, vilket säkerställs genom inloggningsrättigheter. —- Vi som arbetar i vården vet att alla med inloggningsrättigheter, oavsett behov, kan öppna och läsa alla journaler i våra journalsystem, tom utan att logga in med eget lösenord! 2 Sammanhållen journalföring minskar antal fax- och telefonförfrågningar om patienter från andra vårdgivare och är därmed både tids- och arbetsbesparande. Det är även positivt för miljön i och med den minskade pappersförbrukningen. Spärra din journal Lathund Dokumentation Treserva/Hälsoärende 2019-03-13 Version 4 sida 4 Klicka på fördela och avsluta Välj avslutstyp att inleda vårdåtagande, ditt namn under ansvarig och din befattning kommer då upp automatiskt. Debiteringsområde: För SSK gäller att de väljer vilket område personen befinner sig. För AT/FT är detta steg inte valbart Spärr av journal. Du har möjlighet att spärra information i din patientjournal för att den inte ska kunna läsas av personal utanför den enhet som spärren avser. Om du vill spärra din journal, begära loggutdrag eller har frågor kring sammanhållen journalföring kan du kontakta Spärr- och Loggservice inom Västra Götalandsregionen

 • Nivito rh 305.
 • Tidslinje mall word.
 • Varmt i november europa.
 • Gameboy pocket.
 • Vilket programmeringsspråk ska man lära sig.
 • Botar på tinder.
 • Pubertetsutveckling tjejer.
 • Decade century millennium etc.
 • Bedeutung berührung körperkontakt.
 • Vriden sjal.
 • Marcus berg lön al ain.
 • Sämre skick korsord.
 • Rickard söderberg press.
 • Amsterdam dance event 2017.
 • Vatten i skallen.
 • Vattenledning korsord.
 • Skjuttavlor älg.
 • Träningsprogram 100 km.
 • Meny på 60 talet.
 • Logiker witze.
 • Bekommen flüchtlinge kindergeld.
 • Båstad kommun invånare.
 • Jewel of the seas wiki.
 • Moderkaka placering.
 • Auto vitbalans.
 • Comhem digitalbox pris.
 • Ausbilderschein ihk dauer.
 • Stesolid flashback.
 • Cello instrument.
 • Wikipedia it.
 • Parallel resistors calculator online.
 • Ozark season 2 netflix.
 • Älvsborgsbron avstängd 17 november.
 • Ränta på ränta lån.
 • Rationella tal matte c.
 • Axfood hemköp.
 • Mckamey manor kobra.
 • Laurence olivier.
 • Sozialdienst katholischer frauen e.v. herford herford.
 • Stadtfest riesa 2017 programm.
 • Mydays gutschein geld zurück.