Home

Årsredovisning pdf

Gör årsredovisning själv - Var klar på 15 minute

Gör en finansiell analys av ditt företag eller en konkurrent. Analysera upp till fem bolag. Gör en omfattande finansiell analys med hjälp av nyckeltal. Läs mer om Allabolg Plu Gratis årsredovisningar på hitta.se. Gör så här: 1 Sök efter ett företag här på hitta.se; 2 Årsredovisningar finns under företagets bolagsinformation; 3 Klicka på länken för det år du är intresserad av; Se exempel hä Omslaget till årsredovisning 2019: Tankarna har cirkulerat kring hur statistik kan visualiseras och hur omslaget kan spegla innehållet på ett lekfullt sätt. Utifrån alla idéer som uppstod landade resultatet i en abstrakt tolkning av olika grafer som ofta används i statistikredovisningar

Årsredovisning - Nyckeltalsanalys med bokslu

Exempel på årsredovisning 2018 för K2-företag Inledning Exemplet visar hur en årsredovisning kan utformas enligt BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag, de så kallade K2-reglerna. Ett företag som inte tillämpar K2-reglerna kan inte hämta vägledning ur detta exempel VASAKRONAN ÅRSREDOVISNING 2019 3 VIKTIGA HÄNDELSER 2019. 4 VASAKRONAN ÅRSREDOVISNING 2019 VD HAR ORDET. Redo att möta framtidens utmaningar Vasakronan redovisar ännu en gång det bästa resultatet någonsin. Nu ser vi fram emot invigningen av det helt förnyade Sergelhuse ÅRSREDOVISNING KRONOFOGDEMYNDIGHETEN 2019 3 (102) RIKSKRONOFOGDEN HAR ORDET Kronofogden har ett viktigt uppdrag - vi ska bidra till ett väl fungerande samhälle och till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn. Vi fastställer skulder, arbetar med indrivning, beslutar om skuldsanering och bedriver tillsyn i konkurs

LANTMÄTERIETS ÅRSREDOVISNING 2019 10(77) 2.4 Så är Lantmäteriet finansierat - anslag och avgifter Lantmäteriet är finansierat av såväl anslag som av-gifter från kunder. Fördelningen är i grova drag 30 procent anslag och 70 procent avgifter Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisan-de bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Norrköping den19 februari 2020 Mikael Ribbenvik Generaldirektör. INNEHÅLL MIGRATIONSVERKETS ÅRSREDOVISNING 2019 Försäkringskassans årsredovisning 2019 2 (199) Generaldirektören har ordet . Årsredovisningen för verksamhetsåret 2019 beskriver en myndighet som i allt väsentligt når sina mål. Den redan tidigare stora ärendevolymen har ökat ytterligare under året, men har i nästan alla delar ändå kunnat utredas och beslutas inom d Uppgifter har uppdaterats sedan årsredovisningen för 2018. 5. Enligt resultaträkning. Uppgiften för 2018 har uppdaterats sedan årsredovisningen 2018. 6 . En person hade kvar utbildningsbidrag under januari-mars, och fick sedan doktorandanställning fr.o.m. april. 7

Swedbanks års- och hållbarhetsredovisningar kan sparas ner som pdf och Excel. Sedan 2017 är hållbarhetsrapporten och årsrapporten integrerad Polisens årsredovisning 2019 Produktion: Kommunikationsavdelningen Polismyndigheten Dnr: A089.236/2019 Grafisk form: Sinfo Yra Foto: Polismyndigheten Tryck: Polisens tryckeri Stockholm, februari 2020 Polisrytteriet bevakar Almedalen 2019 i Visby

Gratis årsredovisningar hitta

 1. Årsredovisning 2005 [PDF] Årsredovisning 2004 [PDF] Årsredovisning 2003 [PDF] New Wave Group AB. New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken samt produkter till företags-, sport-, gåvo- och inredningssektorn
 2. ÅRSREDOVISNING 2019 SOCIALSTYRELSEN Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens webbplats. Publikationen kan också tas fram i alternativt format på begäran
 3. Mekonomen erbjuder ett brett sortiment av kvalitetsprodukter för att förbättra och underlätta konsumentens relation till sin bil
 4. Ladda ner SKBs årsredovisning 2019 (pdf) Halvårsrapport. SKBs halvårsrapport ger en övergripande redovisning och sammanfattning av årets första sex månader. Läs SKBs delårsrapport 2020. Tidigare årsredovisningar. Nedan kan du läsa våra årsredovisningar från år 2006 och framåt

Karlstads universitet I Årsredovisning 2017. Lennart Käll visade redan under sin studietid på 1980-talet ett stort engagemang i studentlivet och grundade . studentföreningen Karlekon. Han har varit vd för Svenska Spel, ICA-banken, Ticket och SEB-finans. På Svenska Spel drev han aktivt frågan om spelansvar för att minska antale Om du vill beställa tryckta kopior av Skanska årsredovisning, gå till Beställ årsredovisning. Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Se Skanskas Års- och hållbarhetsredovisning 2019 i PDF Här har vi samlat Axfoods årsredovisningar från sammanslagningen 1999 och framåt. Årsredovisningarna finns som pdf och webbversion Här nedan återfinns års- och hållbarhetsredovisningar. Fram till 2016 var års- och hållbarhetsredovisningen separerade i olika dokument, från och med 20.. Årsredovisning 2015 (PDF-dokument, 12,5 MB) Årsredovisning 2014 (PDF-dokument, 9,4 MB) Årsredovisning 2013 (PDF-dokument, 6,1 MB) Årsredovisning 2012 (PDF-dokument, 8,9 MB) Årsredovisning 2011 (PDF-dokument, 9,1 MB) Årsredovisning 2010 (PDF-dokument, 4,3 MB) Årsredovisning 2009 (PDF-dokument, 6,4 MB

ÅRSREDOVISNING 2018 VARBERGS KOMMUN 3 Varberg är en av landets snabbast växande kommuner, vilket ställer ökade krav på organisationen inom i stort sett alla områden. Växande behov av bostäder, lokaler, infrastruktur, omsorg och service hanteras samtidigt som den befintliga löpande verksamheten ska fortsätta fungera och utvecklas ÅRSREDOVISNING 2019. Umeå universitet. UMEÅ UNIVERSITETS 1ÅRSREDOVISNING 2019 . Rektors förord . Hans Adolfsson Rektor. Vice-Chancellor. Universitetets kärnuppdrag är att bedriva hög-kvalitativ forskning och utbildning, samt att ver-ka för att resultaten från forskning och utbild Årsredovisning 2019. Innehåll Kort om H&M-gruppen 4 Vd-ord 8 Våra varumärken 12 H&M 13 H&M HOME 14 Weekday 14 COS 15 & Other Stories 16 Sellpy 16 Afound 16 ARKET 17 Monki 17 Marknader och expansion 18 Fem år i sammandrag 20 H&M-aktien 21 Bolagsstyrningsrapport. Pensionsmyndighetens årsredovisning 2019 (pdf, 2567kB) Pensionsmyndighetens årsredovisning 2018 (pdf, 2934kB) Pensionsmyndighetens årsredovisning 2017 (pdf, 1836kB Det fungerar så att du förbetalar för 5 eller 10 stycken årsredovisning med deklaration, och därefter avräknar varje gång du är färdig och vill lämna in en ny årsredovisning med deklaration. Giltighetstid. Köper du fler än en årsredovisning på en gång kan de användas för flera företag och/eller under flera år

Utlåning (privat) 1 Utlåning (företag) Inlåning (privat) Inlåning (företag) Betalningar 2 Fonder Sverige 24 17 19 16 36 20 Estland 44 38 50 45 58 41 Lettland 33 20 32 24 51 41 Litauen 38 20 43 26 50 37 1) Exklusive återköpsavtal och Riksgälden årsredovisning för 2019, bolagets 164:e verksamhetsår. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Organisation och verksamhet Skandia AB är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia, ömse - sidigt (Skandia Liv) 516406-0948. Skandia Liv är moderbolag i Skandiakon

Årsredovisning 2019 (PDF 6,7 MB) Koncernchefens kommentar. 2019 var ett mycket bra år för Swedish Match. Som en pionjär i ett dynamiskt och föränderligt industrilandskap har vi kunnat både leverera ett rekordår avseende den finansiella utvecklingen och samtidigt göra betydande investeringar som långsiktigt stärker företagets verksamhet 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport. Lagen är, om inte annat föreskrivs i 2 §, tillämplig på sådana företag som avses i 6 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078) Är årsredovisningen fullständig registrerar vi den direkt. Om aktiebolaget har en registrerad e-postadress hos oss eller en digital brevlåda skickar vi en bekräftelse dit om att årsredovisningen är registrerad. Om du behöver komplettera årsredovisningen skickar vi ett föreläggande till företaget Bolagsverkets årsredovisning 2019 1 (50) 1 Verksamhet och verksamhetsresultat Bolagsverket har en myndighetsutövande funktion med att hlla register ver samtliga företagsformer som bedriver nringsverksamhet i Sverige. Bolagsverket granskar, registrerar och tillhandahåller företagsinformation för ett enkelt företagande och et

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019 | UPPSALAHEM 3 INneHÅlL PROJEKTLEDNING & REDAKTION: Maria Norlin och Emma Engman, Uppsalahem FORMGIVNING: Uppsalahem och Kärnhuset PRODUKTION: Kärnhuset ILLUSTRATION: Jonas Bergstrand FOTO: Kid Reslegård Svedberg, Anders Tukler, Daniel Östman TRYCK: Tryckservice AB PAPPER: Multidesign. Årsredovisningen och förändringarna i resultatredovisningen 2019 . Under hösten 2018 påbörjade vi förändringarna mot ett mer effektorienterat sätt att återredovisa enligt förordningen ( 2000:605) om årsredovisning och budgetunder-lag. De uppgifter som redovisas ska ge underlag för regeringens uppföljning

5 KUSTBEVAKNINGENS ÅRSREDOVISNING 2019 2. Kustbevakningen - för en trygg, ren och levande havsmiljö för alla 2.1 Vårt uppdrag Vår verksamhet är bred och vilar på tre uppdrag: räddningstjänst till sjöss, sjöövervakning samt krisberedskap och totalförsvar. 2.1.1 Miljöräddning till sjös FOI ÅRSREDOVISNING 2019 DNR: FOI-2020-214 5 3 Samlad översikt 3.1 Årets verksamhet Kunskapsbehovet inom försvars- och säkerhetsområdet fortsätter att öka. Det kan bl.a. hänföras till ett försämrat säkerhetspolitiskt läge som präglas av stor instabilitet och osäkerhet, men ocks Årsredovisning 2002 (pdf 148 kB, nytt fönster) Årsbok 2001 (pdf 377 kB, nytt fönster) Sidan uppdaterad den 28 juni 2016. Statens institutionsstyrelse Box 30224, 104 25 Stockholm Tel 010-453 40 00 Fax 010-453 40 50. registrator@stat-inst.se Org.nr. 202100-4508. Besöksadress Lindhagensgatan.

Video: Årsredovisningar Swedban

Dokument - Djurgården Hockey

Årsredovisningar - New Wave Group New Wave Group A

Årsredovisning 2019 • Myndigheten för delaktighet 5 1. Året som gått Att bygga upp en ny verksamhet tar tid. Utöver den formella strukturen omfattar det många, ibland svåra och mycket olika ställningstaganden. Det kräver också att våga prova, utvärdera och ompröva. Myndigheten fö ÅRSREDOVISNING 2019: MedCap, Xvivo och Ovzon under året utvecklades väl och därmed påverkade Bures substansvärde positivt. För mig är det viktigt att de bolag vi engagerar oss i också skall kunna påverka Bures totala substansvärde. Värdeuppgången vi såg under förra året är ett kvitto p årsredovisning och budgetunderlag. Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat. Innehållet i årsredovisningen består inte enbart av uppgifter som kth enligt lag och regeringsuppdrag ska återrapportera, utan även om annat som kth valt att för ESV ÅRSREDOVISNING 2019. Vidare har ESV stöttat regeringen i förhandlingar med EU-kommissionen om de nya reglerna för revision och hantering av EU-medel under nästa programperiod. Vi fortsätter arbetet med att bli mer utvecklingsinriktade . ESV:s ambition är att bli en utvecklingsinriktad myndighet i toppklass , som ka

H & M Hennes & Mauritz AB:s formella årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017/2018 omfattar sidorna 36-74. Kort om H&M-gruppen 4 Vd-ord 6 Våra varumärken 10 H&M 11 COS 12 Weekday 12 Monki 13 H&M Home 13 & Other Stories 14 Afound 14 ARKET 15 Cheap Monday 15 Marknader och expansion 16 Fem år i sammandrag 1 Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2019 | 2 Omslagsfotot samt foton på Agneta Broberg (sidorna 5 och 12) är tagna av Tomas Gunnarsson. Foton på DO:s personal och från verksamheten är tagna av Gustaf Widegård (sidorna 12, 13, 17, 31, 61, 73, 76, 78). Genrefoton från bildbyråerna Folio (sidan 9), Unsplash (sidorna 10, 33, 3 CSN Årsredovisning 2018 3 Generaldirektören har ordet Det var skönt att veta att man kan delbetala lånet. På körskolan flöt allting på, det var inga problem eller krångel eftersom jag hade ett CSN-lån. I september 2018 sjösattes körkortslånet, som ger arbetslösa i åldern 18-47 år möjlig Årsredovisning 2010 (pdf)-Hade du nytta av informationen på den här sidan? Ja Nej. Tack för att du lämnade ett omdöme! Om sidan Senast ändrad Senast uppdaterad: 2020-03-04, kl 11:47. Jobba hos oss Press Personuppgifter Om Transportstyrelsen Om webbplatsen Kontakta oss 2 ÅRSREDOVISNING 2019 | VARBERGS KOMMUN 3 Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare i kommunen, och naturligtvis till kreditgivare, leverantörer och samarbetspartner. Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppfyllelsen har gått och hur skattepengarna har använts. De obligatoriska inslagen.

Årsredovisningar - Mekonome

PDF:en Årsredovisning 2019.pdf är inte tillgänglighetsanpassad och kan inte läsas upp av skärmläsaren. Kontakta Täby kommuns kontaktcenter på 08-555 590 00 för vidare hjälp. Årsredovisning år för år. Täby kommuns årsredovisning innehåller uppföljning av mål, uppdrag och resultat enligt verksamhetsplanen för året Årsredovisning 2019 Sigtuna kommun 5 (71) Sigtuna kommuns styr- och ledningssystem Ett styr- och ledningssystem är ett samlingsbegrepp för de olika arbetssätt och strukturer som syftar till att styra verksamheterna i önskad riktning samt för hur verksamheterna följs upp och utvärderas Årsredovisning 2006 (pdf) Årsredovisning 2005 (pdf) Årsredovisning 2004 (pdf) Budgetunderlag. Budgetunderlaget är myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Det ska även innehålla förslag till bemyndiganden, räntekontokredit och anslagskredit Heba Fastighets AB Årsredovisning 2019 3 2019 I kortHEt. Förvaltningsresultatet ökade med 6,2 procent och uppgick till 178,9 Mkr (168,4), trots att vi under året sålde sex ROT-fastig - heter för 755 Mkr. Avyttringarna ökar våra möjligheter at Årsredovisningen redogör för ett räkenskapsår. Alla aktiebolag, vissa handelsbolag samt ekonomiska föreningar ska enligt lag sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning. Årsredovisningens innehåll är bestämt i årsredovisningslagen, ÅRL (1995:1554) och ska vara offentlig

Perfekt första lägenhet eller som övernattningslägenhet

Digital årsredovisning enligt K2-regelverket 2018 öppnade Bolagsverket e-tjänsten för aktiebolag som följer K2-regelverket och gjorde det möjligt att lämna in årsredovisningar digitalt. Vi erbjuder ett modernt webbaserat program för du ska kunna göra din årsredovisning så billigt och enkelt som möjligt med digital inlämning - direkt till Bolagsverket, helt pappersfritt 2 ICA GRUPPEN ÅRSREDOVISNING 2019. Året i korthet Stabil utveckling på marknad i förändring Det underliggande rörelseresultatet för ICA Gruppen ökade 2019 med drygt 9 procent, där framför allt ICA Sverige hade en god resultatutveckling. En överlag hög aktivitetsnivå och fler

Årsredovisningar SK

Årsredovisning 2016.pdf. Ingen populärversion av årsredovisningen för 2019 kommer att göras. Äldre populärversioner av årsredovisningen. Årsredovisning populärversion 2018.pdf. Årsredovisning populärversion 2017.pdf. Årsredovisning populärversion 2016.pdf. Publicerad 29 oktober 2020. Dela Årsredovisning 1985.pdf (PDF-dokument, 20,9 MB) Årsredovisning 1986.pdf (PDF-dokument, 37,6 MB) Årsredovisning 1987.pdf (PDF-dokument, 18,1 MB) Årsredovisning 1988.pdf (PDF-dokument, 20,2 MB) Årsredovisning 1989.pdf (PDF-dokument, 34,2 MB) Årsredovisning 1990.pdf (PDF-dokument, 23,7 MB) Årsredovisning 1991.pdf (PDF-dokument, 23,5 MB SIS ÅRSREDOVISNING 2018 3 Vi har ännu ett år bakom oss med hög efterfrågan även om den var lägre än åren närmast före. Läget komplicerades av att de planerade byggprojekten försenades och att vi dessutom tvingades stänga platser på grund av brister i lokaler eller brister i vården. Vi har ett viktigt samhällsuppdrag och möte Försvarsmakten lämnar varje år en årsredovisning till regeringen. I den redovisas vilken verksamhet som genomförts under året och vad den har kostat. 23 februari 2018 PDF_262 KB. Årsredovisning 2017 Huvuddokument. 23 februari 2018 PDF_3,5 MB. Årsredovisning 2016. Årsredovisning 2016 Missiv

Årsredovisningar Skanska - Global corporate websit

AMF Årsredovisning 2019 Viktiga händelser 2019 3 Oktober: Uttagsplaneraren Den nya tjänsten Uttagsplaneraren lanserades hos minPension, där man på ett mycket enklare sätt än tidigare kan planera sin pension. AMF har bidragit med kunskap och erfarenhet under projektet, som pågått i två år. Mars: Korta uttagstide 2 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Årsredovisning 2017 5 Lena Nyberg har ordet 6 Sammanfattning av verksamheten 17 Ekonomisk översikt 19 Läsanvisningar 20 Prestationsredovisningen 21 Prestationsområde kunskap 30 Prestationsområde bidrag 36 Uppdrag 36 Ungas etablering 41 Ungas makt och delaktighet 43 Ungas fritid, organisering och välmående 49 Kommuner, landsting och.

Hållbarhet för Stena - Stena AB

Axfoods årsredovisningar - Axfoo

diskrimineringsombudsmannens Årsredovisning 2017 | 2 diskrimineringsombudsmannens Årsredovisning 2017 | 3 foton tagna av andreas paulson (sidorna 19, 22 och 23), jonas pertoft (sidan 21) och jenny jarnestedt (sidorna 25 och 31). avbildade personer har inget med innehÅllet att gÖra. foton pÅ do:s personal Är tagna a Kulturrådets årsredovisning 2019 7 1. Om årsredovisningen Regeringen styr verksamheten vid Statens kulturråd genom förordningar, instruktion och regleringsbrev, och årsredovisningen sammanfattar Kulturrådets verksamhet 2019 utifrån våra uppgifter, mål och krav enligt förordningar, instruktion, regleringsbrev och eventuella andra beslut AMF Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning. 2 AMF rsredovisning 2018 AMF i korthet AMF är pensionsbolaget med enkla och trygga tjänstepensions - lösningar. Vi ägs av LO och Svenskt Näringsliv och drivs enligt ömsesidiga principer. Det innebär att den vinst som vi skapa I årsredovisningen presenteras dessa prestationstyper i termer av total kostnad för prestationstypen. Verksamhetsberättelserna är att betrakta som en redovisning av prestationstyper - na, men kan kompletteras med en lista över stora insatser under året. För att undvika begrepps Signera årsredovisning digitalt. Under Färdigställ och signera - Signera årsredovisning digitalt kan du signera din årsredovisning helt digitalt genom att använda tjänsten Visma Sign. Visma Sign är Vismas tjänst för elektronisk signering av dokument.. Du sparar ner din årsredovisning till en pdf-fil. Via Visma Sign bjuder du sedan in de personer som ska signera årsredovisningen.

Års- och hållbarhetsredovisningar - SC

Årsredovisning - Mk

Polisens årsredovisning 2015 Produktion: Polismyndigheten Dnr: 555.871/2014, Saknr 902 ISBN: 978-91-86791-37-7 Grafisk form: Sitrus Foto: Anna Hermansson omslagets framsida övriga bilder Lars Hedelin Polismyndigheten Tryck: Polisens tryckeri Stockholm, februari 201 Årsredovisning_2012.pdf; Årsredovisning_2011.pdf; Årsredovisning_2010.pdf; Senaste från Nyhetsflödet. Årsmötet; Årsmötet 24/9; Ett Nytt - sommaren 2020; Nyhetsflöde per kategori. Ett Nytt (vårt nyhetsblad) Styrelsen informera Årsredovisning 2018 alingsas_energi_arsredovisning_2018.pdf . Årsredovisning 2017 alingsas_energi_-arsredovisning_2017.pdf . Årsredovisning 2016 alingsas_energi_arsredovisning_2016.pdf Karlskogahems årsredovisning 2019 (PDF) Karlskogahems årsredovisning 2018 (PDF) Karlskogahems årsredovisning 2017 (PDF) Karlskogahems årsredovisning 2016 (PDF) Karlskogahems årsredovisning 2015 (PDF) Karlskogahems årsredovisning 2014 (PDF) Karlskogahems årsredovisning, delårsrapport 2014 (PDF) Karlskogahems årsredovisning 2013 (PDF

årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter elle Årsredovisning 2019 7 . Boverket . 1 GD har ordet . 2019 har varit ett intensivt och händelserikt år. Vi är en viktig del i arbe-tet mot ett hållbart samhälle ÅRSREDOVISNING BRF Grängeshus Org.nr: 746000|-2210 Vi är i osäkra tider, Corona-viruset håller världen i ett järngrepp. I skrivande stund vet vi inte när årsstämman kommer att äga rum. Styrelsen följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi kommer att gå ut med mer information angående stämman vid ett senare datum Mekonomen Groups formella årsredovisning omfattas av sid 36-89. Endast den formella årsredovisningen i originalversion har granskats av bolagets revisorer. Beträffande hållbarhetsrapporten har revisorerna gjort ett uttalande om att rapporten har upprättats korrekt, se sid 97 Naturhistoriska riksmuseet Årsredovisning 2019 . Årsredovisningens undertecknande . Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Stockholm 21 februari 2020 . Joakim Malmström . Överintenden

Årsredovisningar Pensionsmyndighete

Årsredovisningen innehåller en verksamhetsdel samt en finansiell redovisning med resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning. Årsredovisning 2019 (pdf) Årsredovisning 2018 (pdf) Årsredovisning 2017 (pdf) Årsredovisning 2016 (pdf) Årsredovisning 2015 (pdf) Årsredovisning 2014 (pdf) Årsredovisning 2013 (pdf Årsredovisning Västra Götalandsregionen lämnar en årsredovisning för hela koncernen. Varje verksamhet inom Västra Götalandsregionen (VGR) tar fram en egen årsredovisning. Årsredovisning 2019.pdf. Särredovisning tandvård VGR 2019. Årsredovisning 2018.pdf. Ordlista för årsredovisning Årsredovisningar för bolag med koppling till Örebro universitet. Årsredovisning 2016 Örebro Universitet Holding AB.pdf (314,62 kB) Årsredovisning 2016 Örebro Universitet Enterprise AB.pdf (387,85 kB

Årsredovisning för aktiebola

2019 Års- och hållbarhetsredovisnin

Kemikalieinspektionen, Årsredovisning 2019 . 5 . på sig och menade att vi gjorde oss omöjliga. Men i mars 2019 gav EU-domstolens tribunal Sverige rätt i målet. Det var fel att ge tillstånd till användning av cancerframkallande blykromater trots att det fanns fullgoda färgalternativ som är betydligt bättre för människor och miljö Årsredovisningar och budgetunderlag. Här är Konstfacks årsredovisningar och budgetunderlag. Årsredovisningar. Årsredovisning 2019.pdf. Årsredovisning 2018.pdf. Årsredovisning för Uppsala universitet. Diarienummer: UFV 2019/1110 Beslutsfattare: Konsistoriet Beslutsdatum: 2020-02-20 Granskat: 2020-10-23 Kontakt: Daniel Gillberg daniel.gillberg@uadm.uu.se; Handläggande organisation: Planeringsavdelningen Dokumenttyp: Uppföljning Ladda ner Brf Vårsådden Årsredovisning 2109.pdf: Hämta: Brf Vårsådden Årsredovisning 2018.pdf: Hämta: Brf Vårsådden Årsredovisning 2017.pdf: Hämta: Brf Vårsådden. Myndigheten för yrkeshögskolan | Årsredovisning 2018 7 Resultatredovisningen utgår från myndighetens verksam - hetsområden. För varje verksamhetsområde beskrivs myndighetens uppgifter enligt instruktionen tillsammans med mål, uppdrag och återrapporteringskrav enligt regle-ringsbrevet. Avsnitten har samma uppställning med följande.

Stena AB Styrelse - Stena AB

Swedish Match - Årsredovisning 201

Denna årsredovisning innehåller en redogörelse för verksamheten under 2016. Med detta intygar jag att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Generaldirektör STATSKONTORET ARSREDOVISNING 2016 Årsredovisning 2019 - Öresundskraft AB5 Under året inleddes ett positioneringsarbete för att stärka varumärket Öresundskraft. Bland annat antogs en ny riktlinje för samhällsengagemang där Öresundskraft var en drivande part i HIF:s satsning på flickfotboll

Körjournal mall | Gratis excelmall för underlag tillNummerspel - Svenska Spel - Årsredovisning 2012

4 Ifs årsredovisning 2019 Förvaltningsberättelse Organisation If är en nordisk koncern med försäkringsverksamhet som även omfat-tar de baltiska länderna. Koncernens huvudkontor ligger i Solna, Sverige. Moderbolaget i If-koncernen, If Skadeförsäkring Holding AB (publ), är ett helägt dotterbolag till det börsnoterade finska bolaget Samp Mall årsredovisning. En årsredovisning ska vara uppbyggd enligt en given struktur bl.a. för att den måste bli godkänd av Bolagsverket. För att underlätta arbetet betydligt när årsredovisningen ska upprättas samarbetar StartaEgetInfo med Årsredovisning Online.Genom att använda Årsredovisning Onlines tjänst får man som lekman stöd igenom hela processen och kan vara säkert på. Årsredovisning 2012 (pdf) Årsredovisning 2011 (pdf) Årsredovisning 2010 (pdf) För engelska versioner av årsredovisningen - läs här. Senast uppdaterad: 19 oktober 2020. Synpunkter eller frågor på sidans innehåll? › Skicka via e-post Tillbaka till toppen Tillbaka till innehållet Årsredovisning Konstfack 2019 4 som krävs medan en del rutiner har setts över: exempelvis förtydligades interna rutiner för studentinflytandet då en enda person bereder eller fattar beslut. Stickprov visade vissa brister i efterlevnad av rutiner, vilket gav ökad insikt och kunskap i frågorna vid förvaltning och institutioner

 • Craft längdåkning.
 • Genvägar mac.
 • Siemens kylskåp manual.
 • World's most beautiful woman 2018.
 • Sky garden lampa.
 • Master hochschule aschaffenburg.
 • Allianz aktie.
 • Dsg låda passat.
 • Timpris trädfällning.
 • Tp link range extender configuration.
 • Tanzschule wuppertal asfahl.
 • Barn som inte känner smärta.
 • Lågfärg joner.
 • Taylor ready.
 • Helicobacter pylori hund test.
 • Flytta från isk till kf.
 • The australian.
 • Postnord ombudsportalen.
 • Anti tank missile.
 • Bushmills 16.
 • Tinder flirten.
 • Resa till baltikum.
 • Jordens uppbyggnad film.
 • När dog whitney houstons dotter.
 • Dethleffs globebus i4 test.
 • Röd laserpenna.
 • Ragdoll cat kitten.
 • Stuttgart reds spielplan 2018.
 • Bubbelbadkar 70 cm bredd.
 • Penseepelargon.
 • Ginatricot club.
 • Riseberga malmö.
 • Junior senior bremen termine 2017.
 • Willy björkman längd.
 • Biff regeln övningar.
 • Domän ledig.
 • Svenskt näringsliv service ab.
 • Diplom att skriva ut.
 • Modehaus kaiser freiburg online shop.
 • Smash ladder dolphin.
 • Geld investieren immobilien.