Home

Radon gränsvärde

Gränsvärde För Radon Radonsupporte

 1. Gränsvärden för radon i inomhusluft indikerar högsta acceptabla och hygieniska nivå. Vid högra uppmätta värden berättigas radonbidrag vid sanering. Läs om radonbidrag. 200 Bq/m 3. Befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål. 200 Bq/m 3. Nya byggnader
 2. Läs mer om referens- och gränsvärden på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. Gräns- och riktvärden för vatten. För dricksvatten gäller ett gränsvärde på 100 Bq/l för att det ska räknas som tjänligt. Dock ges en anmärkning som innebär att vattnet kan bli hälsofarligt om halten av radon skulle stiga
 3. Boverket har tagit fram ett gränsvärde för radon som gäller vid nybyggnad eller ändring av en byggnad som är 200 Becquerel per kubikmeter inomhusluft. Detta finns beskrivet i Boverkets byggregler, BBR. Under Relaterad information finns en länk till vår författningssamling. Där du kan söka information om radon
 4. De referensnivåer och gränsvärden som finns för radon och andra naturligt förekommande ämnen har fastställts i samråd mellan berörda myndigheter: Boverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket. Referensnivå är ett begrepp som infördes i samband med att nya strålskyddslagen började gälla 2018

Gränsvärdet tar hänsyn till både radonhalten på arbetsplatsen och arbetstagarens vistelsetid där. Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagstiftningen vidta åtgärder och upprätta en handlingsplan för den arbetstagare som riskerar för hög radonexponering. Åtgärder görs i ordningen: åtgärda källa till radon Kolla in gränsvärden och nivåer för radoninnehåll i huset. Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning i Sverige Radonet kan till exempel komma från byggnadsmaterial i väggar eller från hushållsvattnet, men det vanligaste är att det kommer från marken huset står på. Eftersom radon är en osynlig, luktfri gas måste du mäta radonhalten i inomhusluften för att veta hur mycket radon som finns i ditt hem

Vad är radonhus - Radon gränsvärde och nivå

gränsvärden och ingår inte i denna rapport. Radonexponering från andra källor som mark och byggmaterial ingår inte i denna rapport. LIVSMEDELSVERKETS RAPPORTSERIE - L 2019 NR 10 7 Livsmedelsverkets Radon är ett ämne som är en genotoxisk carcinogen kvalitetskrav i form av gränsvärden; Länkarna i punktlistan ovan leder direkt till rätt avsnitt i Kontrollwiki. Den svenska livsmedelsförordningen (2006:813) talar bland annat om vilken myndighet som ska kontrollera olika typer av anläggningar. Det är också den som ger Livsmedelsverket rätt att ta fram föreskrifter Strålsäkerhetsmyndigheten upattar att radon i inomhusluft orsakar omkring 500 lungcancerfall varje år i Sverige. För att skydda människor för exponering för radon och minska risken för ohälsa finns det därför krav på att undersöka förekomsten, begränsa nivån där den är för hög eller skydda sig på annat sätt Radon. Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som endast upptäckas genom mätning. Radonmätning. Gränsvärde för radon. Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m³). Gränsvärdet för radon i bostäder och lokaler är 200 Bq/m³. Relaterat

Radon gränsvärden för inomhusluft & vatte

Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Det finns alltid tillräckligt med radongas i marken för att orsaka radonhalter inomhus om huset är otätt mot marken. Källor till radon. Halterna av uran i bergarterna varierar med deras bildningssätt och mineralogiska sammansättning Radon är ett grundämne, en radioaktiv ädelgas, med beteckning Rn och atomnummer 86. Den vanligast förekommande isotopen är radon-222, som bildas vid sönderfall av radium-226 och ingår i den sönderfallskedja som börjar med uran-238 och slutar med bly-206.Radon-222, som har en halveringstid på 3,8 dagar, är en gas som sprids lätt från till exempel uran- och radiumhaltig berggrund in. Gränsvärdena för radon på arbetsplatser uttrycks som totalexponering under ett år. Förenklat kan sägas att gränsvärdet som gäller vid arbetsplatser ovan jord ungefär motsvarar riktvärdet för radon i bostäder, 200 Bq/m3, vid en exponering under 1 800 timmar Hälsoeffekter, riktvärden och gränsvärden. Den största faran med radon i dricksvatten är att radonet övergår till luften och att man därmed andas in det. En radonhalt i vattnet av 1 000 Bq/l beräknas bidra med ca 100 Bq/m 3 till inomhusluften. Uran i dricksvatten kan påverka njurfunktionen Radon är, näst efter rökning, den vanligaste orsaken till lungcancer. Orsaken är att radondöttrar fastnar på luftpartiklar och dras ner i lungorna. I Sverige finns ett miljömål ( God bebyggd miljö ) som säger att radonhalterna i bostäderna år 2020 ska ligga under gränsvärdet

Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden . ISBN 978-91-7930-649-6 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET . 112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00 E-post: arbetsmiljoverket@av.se www.av.se . BESTÄLLNINGSADRESS . Arbetsmiljverke DEBATT. I Sverige drabbas årligen 400-500 personer av cancer på grund av radon i bostäder. Världshälsoorganisationen WHO har rekommenderat världens länder att sänka rikt- och gränsvärdet av radon i inomhusluft till 100 becquerel, både i befintliga bostäder och vid nybyggnation. I Sverige ligger gränsvärdet i dag på 200 becquerel Här kan du se allt om gränsvärden för radon i din inomhusluft. Oktober-april. Radonmätning ska göras under eldningssäsongen mellan oktober och april. Den tid på året då huset normalt måste värmas upp. Då är luftströmmarna som mest aktiva i huset Drygt 6% av dessa brunnar upattas ha så höga halter radon att dricksvattnet betraktas som otjänligt, d v s de överskrider gränsvärdet 1000 Bq/l. Hela 60% av brunnarna ligger i intervallet 100-1000 Bq/l Det nya referensvärdet för radon i bostäder, lokaler som allmänheten har tillträde till och på arbetsplatser är 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Det är samma värde som Boverkets redan existerande gränsvärde för nya byggnader och Folkhälsomyndighetens riktvärde för bostäder

Vad är radon? - Boverke

WHO rekommenderar att Sverige kapar gränsvärdet för hur mycket radon som ska tillåtas i bostäder med hälften. I Sverige skulle det innebära kostnader på över 25 miljarder kronor när över en miljon hus måste rensas. Familjen Svensson i Väsby har redan sanerat sin villa en gång för att kunna sälja den Radon Problem. Ibland passerar grundvatten genom uranhaltiga bergarter. Radon bildas i den sönderfallskedja som börjar med uran och slutar med bly. Den radioaktiva gasen radon tillförs vattnet i denna sönderfallskedja, något som kan vara svårt att upptäckta då radonhaltigt vatten varken ser eller luktar märkligt eller avvikande Radon kan komma in till inomhusluften i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller vattnet. Läs mer om radon på www.stralsakerhetsmyndigheten.se Referensnivå och gränsvärden för radon i inomhusluften. Radonhalten i inomhusluft anges i enheten becquerel per kubikmeter luft (Bq/m 3). Referensnivån för radon i bostäder är 200 Bq/m 3

Radon förekommer naturligt i marken. Radon kan tränga upp genom marken, in i byggnader och bostäder. Radon frigörs också från vissa byggnadsmaterial, till exempel blågrå lättbetong. Beroende på varifrån radonet kommer och på hur hög halten är finns sedan ett antal åtgärder för att sänka den Om radon » Radon och dess effekter på hälsan » Radon i hus » Radon på arbetsplatsen och i skolan » Radon vid köp och försäljning av fastigheter » Radon vid renovering och nybygge » Lagar och bestämmelser kring radon » Ansvar för radon » Publikationer om radon. Radonmätning » Gränsvärde för radon » Radon i olika områden. De radon-gränsvärden som finns har sammanställts av flera svenska myndigheter som tillsammans har den kompetens som krävs för att avgöra vad som är rimligt och orimligt. Privat bostad. Radon i hus inomhus i en bostad där man dagligen bor i privat syfte är gränsvärden på radon 200 Bq per kubikmeter Strålskyddslagen ska därför i huvudsak tillämpas för tillsyn av radon i bostäder och lokaler. Ansvar för tillsyn och tillsynsvägledning anges i strålskyddsförordningen (2018:506) Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet ska utöva tillsyn i fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till (8 kap. 2 § p. 3. Radon i dricksvatten betraktades först bara som en möjlig källa till förhöjd radonhalt inomhus (radonet avgår från vattnet vid t.ex. duschning), men senare har också risk med att förtära radonhaltigt vatten beaktats, och medfört att gränsvärden införts

Arbetsmiljöverket fastställer de hygieniska gränsvärdena på arbetsplatser för arbete under jord, arbete i inredda bergrum samt för arbete ovan jord. Gränsvärdena är angivna som exponering, det vill säga radonhalt multiplicerat med exponeringstiden (den tid du vistas i en lokal och utsätts för radon) Radon kan också finnas i vatten från djupborrade brunnar. När du spolar vatten som innehåller radon, avgår gasen till bostadsluften. Förhöjda halter kan ibland finnas i dåligt ventilerade utrymmen, hos hydroforen till exempel. Även byggmaterialet blåbetong kan avge radon. Gränsvärde för hälsoriske Radon orsakar ungefär 450 fall av lungcancer om året i Sverige. Ungefär 250 000 svenska villor har för hög halt av radon. Lyckligtvis är det fullt möjligt att få ned nivåerna av radon under gränsvärdet på 200 Bq/m3

Referensnivå och gränsvärden för radon RadonAssistan

 1. Radon varken syns, luktar eller smakar något och det enda sättet att upptäcka radon är att göra en mätning. Gränsvärde för nybyggda bostäder och referensnivå för befintliga bostäder är 200 Bq/m3 i inomhusluften. I vatten mäts radongashalten i Bq/liter
 2. skas med 90 %, eftersom radonets halveringtid är 3,8 dygn
 3. Riktvärde och gränsvärde. Folkhälsomyndighetens riktvärde i inomhusluft för högsta halt av radon är 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Riktvärdet gäller för bostäder och allmänna lokaler som skolor och förskolor
 4. Gränsvärde för teknisk anmärkning är 20 mg/l. Halter över 50 mg/l ger otjänlighet ur såväl hälsomässig som teknisk syn-punkt. Vattnet bör då ej ges till barn under ett års ålder, Radon förekommer naturligt i grundvatten, främst i vatten från borrade bergbrunnar
 5. Det du kan tänka på är att en justering av gränsvärden från 200 till 100 diskuteras men att det förmodligen kommer kräva enorma pengar (enl. DN runt 25 miljarder för någon dag sedan) så personligen tror jag ingen sänkning kommer ske. Dessutom utgår Sverige från en gräns på 200 för bostäder där många andra länder ligger betydligt högre idag
 6. Gränsvärden och riktvärden för radon i inomhusluft. 200 Bq/m 3: Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål: 200 Bq/m 3: Högsta radonhalt i nya byggnader: 200 Bq/m 3: Högsta radonhalt på arbetsplatserNytt gränsvärde enl AFS 2011:18
Radon är vanligt inomhus

Omkring en halv miljon bostäder i Sverige beräknas ha för höga halter av radon, vilket innebär över 200 becquerel per kubikmeter inomhusluft. Eftersom radonet i bostäder beräknas orsaka 500 fall av lungcancer varje år har riksdagen antagit miljömål som innebär att samtliga bostäder ska ligga under gränsvärdet senast år 2020 Re: Radon värde 260/ ? Från början var gränsen satt till 400 Bq i gamla hus och 200 Bq i nyproduktion, sen ändrades det till 200 Bq för att gälla alla hus oavsett ålder. Som Abbe sa så finns det alltid bakgrundsstrålning, så 0 finns bara på mätskalan, men inte ute i de fria, det det brukar pendla från c:a 30 -110 Bq beroende på område- väder vind etc Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen har ansvar för tillsynen av radon på arbetsplatser. Gränsvärdet 400 Bq bestämdes så sent som 1997. Undantaget är gruvor, där gränsvärdet ligger på 1 500 Bq. I ett vattenverk arbetar man sällan hela arbetsdagar. Så här beskrivs vistelsetiden i en rapport från Yrkesinspektionen i Örebro

Radon är en färg- och luktfri radioaktiv gas som finns naturligt i marken. Den bildas när det uran som finns i jordskorpan faller sönder. Radon kan komma in till inomhusluften i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller vattnet. Läs mer om radon på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats Referensnivåer och gränsvärden för radon. Referensnivån för radon visar hur hög radonhalten maximalt får vara i inomhusluft och i dricksvatten. Referensnivån för radon i befintliga bostäder är 200 Bq/kubikmeter. Vid nybyggnation får radonhalten enligt Boverkets byggregler vara högst 200 Bq/kubikmeter

Radon på arbetsplatser - Strålsäkerhetsmyndighete

 1. Referensnivå och gränsvärden för radon. Den nya strålskyddslagen innebär att referensvärdet 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3) för bostäder, nu även gäller för arbetsplatser och allmänna lokaler. Byggnader där människor är längre tid än tillfälligt ska alltså ha en radongashalt som inte överstiger 200 Bq/m3
 2. Radon är en radioaktiv gas som sönderfaller från radioaktiva ämnen såsom uran och radium. Gasen är smaklös, luktlös och osynlig. Den läcker Gränsvärden för radon. Strålsäkerhetsmyndigheten och Boverket har satt gränsvärdet för Radon till 200 Bq/m³
 3. Ordet radon i huset ger kanske de flesta av oss obehagliga förnimmelser. Vi vet att det har med radioaktiv strålning att göra, att denna kan vara cancerframkallande och att den som råkar ut för ett radonhus dessutom riskerar stora ekonomiska förluster
 4. Rikt- och gränsvärden för radon Strålsäkerhetsmyndigheten upattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Mätningen bör pågå i två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april
 5. Vid problem med radon från marken är installation av en radonsug den vanligast använda metoden för att sänka radonhalten inomhus. Vid markradonproblem är en radonsug oftast en både bättre och mer kostnadseffektiv metod än vad förbättring av ventilationen inomhus är. Om det förutom problem med markradon finns en betydande radonavgång från blåbetong i byggnaden måste dock.
 6. Bidrag lämnas om radonhalten inomhus överstiger det gränsvärde för radon i inomhusluft som anges i förordningen om miljökvalitetsnormer. 4 § Bidrag lämnas för de åtgärder som kommunen finner nödvändiga för att huset efter åtgärderna skall uppfylla de krav i fråga om radonhalten i inomhusluften som med stöd av plan- och bygglagen (1987:10) kan ställas vid ombyggnad
 7. ska risken att människor skadas av radon. Arbetsmiljöverket fastställer hygieniska gränsvärden för radonexponering och har tillsynsansvar för radon på arbetsplatser

Vad är radonhus - Radon gränsvärde och niv

Koll på radonhalten? - Boverke

Radon gränsvärde När mäta? Mätning av radonhalt ska utföras så att ett årsmedelvärde kan anges. Det har visat sig att oktober-november samt mars-april är de månader som ligger närmast årsgenomsnittet. Vid mätningen bör Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Hur farligt är radon? Vad är rimliga gränsvärden? Jan Lindholm, riksdagsman MP, och Per Nilsson, Svensk Radonförening, föreslog i början på januari att man ska skärpa kraven för nybyggnad. Från 200 till 100 bequerel per kubikmeter luft, Bq/m3, i linje med ett WHO-förslag. Göran Stålbom, ventilationskonsult som studerat radonfrågan och Matz Larsson, med.dr. och överläkare på. Gränsvärden för radon gäller i nya byggnader och är bindande. För nya bostäder och allmänna lokaler är gränsvärdet 200 Becquerel (Bq) per kubikmeter inomhusluft. Enda sättet att ta reda på vilken radonhalt du har i din bostad är att mäta. Radonkarta

Ändringen berör framförallt radon på arbetsplatser. Även delen om radonbidrag har uppdaterats. I boken beskrivs utförligt hur man väljer rätt åtgärder för att sänka radonhalterna i olika typer av byggnader. Den tar upp de olika radonkällorna och hur man mäter radon, hur en riskanalys görs, samt myndigheternas föreskrifter med mera Strålsäkerhetsmyndigheten upattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Radon kan endast upptäckas genom mätning eftersom gasen varken syns eller luktar. Mätningen sker med hjälp av mätdosor som du kan beställa av oss

Radon kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Om du ägar ett flerbostadshus eller tillhör en bostadsrättsföreningar är mätmetodiken annorlunda än för en villa och placeringen av dosor beror på lägenheternas placering i huset Radon är en radioaktiv gas som kan komma från marken under och kring huset, från vattnet som används i hushållet samt från vissa sorters byggnadsmaterial. Halten mäts i enheten Bequerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Gränsvärdet för radon i inomhusluft är en radonhalt på högst 200 Bq/m3 Radonundersökning arbetsplats - om du ligger över gränsvärdet. Hamnar någon av lokalerna över referensvärdet så måste radonhalten sänkas. Låt oss komma på plats och reda ut varifrån radonet kommer ifrån och föreslå åtgärder som kommer att vara effektiva. Åtgärder ska genomföras förs

Höga halter av radon i bostadsluften utgör en hälsorisk och därför finns ett gränsvärde på max 200 bequerel. Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska radonhalten i alla bostäder vara lägre än 200 bequerel per kubikmeter luft år 2020 Radon mäts under två sammanhängande månader under höst-vår (okt-april). Då räknar man med att fönster och dörrar hålls stängda i så stor utsträckning att det ger rättvisande värden. Där det är känt att byggnadsmaterialet inte består av blåbetong (som innehåller radon) är det markradon man riskerar att få in i byggnaden Radon är en radioaktiv gas som i höga halter kan leda till ökad risk för lungcancer, framförallt i kombination med rökning. Läs mer om hälsorisker med radon på Stål­säkerhets­myndighetens webbplats. s 7 400 lägenheter som ligger över gränsvärdet på 200 Bq/m 3

Högkvalitativa radon detektorer för mätning av radon . Radon är en radioaktiv gas och är skadlig för hälsan. Enligt SSM så drabbas 500 svenskar varje år av lungcancer orsakat av för höga radonhalter. Vi säljer radonmätningar för villor, lägenheter och arbetsplatser Gränsvärden för radon i dricksvatten kan du läsa om hos Livsmedelverket. Folkhälsomyndighetens rikt- och gränsvärde. Strålsäkerhetsmyndighetens rikt- och gränsvärde . Livsmedelverkets regler om dricksvatten. Läget för radon i kommunen. I Svedala kommun genomfördes 1990 en undersökning av markradon Eftersom radon är farligt för hälsan är fastighetsägare skyldiga att se till att halterna inte överstiger rikt­värdet. Skulle radonhalten i inomhusluften ligga under gränsvärdet behöver inget göras. Om halten ligger över gränsvärdet kan det ofta åtgärdas förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt Radon (Rn-222) är en radioaktiv gas som ingår i uranserien. Den bildas av uran (U-238) via flera sönderfall. I sönderfallskedjan är radium (Ra-226) grundämnet före radon. Radon i sin tur sönderfaller via flera faser och serien avslutas med stabilt bly (Pb-206) Radonhalt mäts i becquerel (Bq), en måttenhet för radioaktivitet. Gränsvärdet för radonhalten inomhus är 200 Bq per kubikmeter luft. Om radonhalten överskrider gränsvärdena kan du kräva att hyresvärden åtgärdar det. Det här kan du göra själv . Prata med värden om du har misstankar om radon

Radon - Strålsäkerhetsmyndighete

Riktvärde och gränsvärde. Halten radongas mäts i enheten Bequerel. Måttet 200 Bq/m3 luft är gränsvärde för nybyggda bostäder och riktvärde för befintliga. I vatten mäts radongashalten i Bq/liter. Gränsvärdet för radon i vatten är 1000 Bq/liter. Radonmätningar. Under vintersäsongen 1 oktober - 30 april kan småhusägare. Radon varken luktar, syns eller smakar. Det är bara genom att analysera vattnet som du kan ta reda på om det innehåller radon. Även om de flesta i Grums bor i områden med relativt liten risk för radon i vattnet, kan det finnas anledning att analysera vattnet Mellan 1 oktober och 30 april är det mätperiod för radon. En radonmätning är både enkel och relativt billig att göra. Den vanligaste metoden för att mäta radon i inomhusluften är att använda så kallade spårfilmsdosor. Om du bor i villa får du själ..

Regler om dricksvatten - Livsmedelsverke

 1. Radon varken syns eller luktar. Det måste göras en mätning av bostaden för att ta reda på om hur mycket radon det finns. Strålsäkerhetsmyndigheten upattar att ca 500 människor i Sverige dör av cancer i lungor och luftvägar orsakad av radon varje år. Risken att drabbas ökar med förhöjd exponering av radon
 2. Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Den luktar inte, syns inte och har ingen smak. Det enda sättet att upptäcka gasen är genom att mäta. Att göra en radonmätning är både relativt billigt och enkelt och något som fastighetsägare k..
 3. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor: marken under och runt om huset - såväl ursprunglig mark som fyllnadsmassor byggnadsmaterial (framför allt blåbetong), vatten som används i hushållet. Det kommunala dricksvattnet i Kumla innehåller dock nästan inget radon

Radon - Arbetsmiljöverke

Radon - Fastighetsägarn

Tidigare gränsvärde för radon var 400 becerel som sänkts till nu gällande 200 becerel. I samband med detta kommer det att krävas stora och omfattande åtgärder i många av de befintliga husen i Sverige. Se till att inte Ert hus blir ett ombyggnadsprojekt inom en nära framtid Gränsvärdet för radon i dricksvatten är att halten ska vara lägre än 100 becquerel per liter vatten, 100 Bq/l. Mellan 100 och 1000 räknas vattnet som tjänligt, och är halten mer än 1000 becquerel per liter vatten är vattnet otjänligt. Fastighetsägaren har ett ansvar att optimera strålskyddet Radon i byggmaterial. Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger radon, normalt i små mängder. Blå lättbetong, ofta kallad blåbetong, avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Blåbetong tillverkades mellan 1929 och 1975. Radon i dricksvatten. Gränsvärdet för dricksvatten är 1000 Bq/l

Markradon - SG

Radon - Wikipedi

 1. Radon är en radioaktiv ädelgas som är färg- och luktfri. Den bildas vid sönderfall av radium, som i sin tur uppkommer genom sönderfall av uran. Radon i bostäder kan komma från marken där huset står, byggmaterial i huset eller hushållets vattenförsörjning. Gränsvärden för radon
 2. Radon är en luktfri gas som kommer in i din bostad från marken, byggnadsmaterial och vatten och det enda sättet att upptäcka den är att mäta radonhalten. Vi på Radonima planerar, Om analysen visar nivåer över godkänt gränsvärde
 3. Gränsvärdet för radon är 200Bq. Radongas bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radioaktivt sönderfall innebär att ett ämne spontant ombildas till ett annat ämne i samband med att joniserande strålning sänds ut. Radon finns i utomhusluft, om än i låga halter
 4. Aktiv Radon Analys Ærtevej 15 2700 Brønshøj Denmark Mail: info@radon.email CVR.: 3313107
 5. Radon is a naturally occurring radioactive gas which may be found in indoor environments such as homes, schools, and workplaces. Radon is the most important cause of lung cancer after smoking. Radon is estimated to cause between 3-14% of all lung cancers in a country, depending on the national average radon level and smoking prevalence
 6. Den nationella referensnivån för radon i befinliga bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde är 200 Bq/m³. Referensnivån får överskridas, men detta är olämpligt. Vid nybyggnationer gäller ett gränsvärde på 200 Bq/m³. Gränsvärdet får inte överskridas
 7. Radon syns inte, luktar inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Ju längre tid du tillbringar i ett hus med hög radonhalt, desto större risk är det att din hälsa påverkas. Att mäta radon är enkelt och är alltid en bra investering, både för hälsan och för värdet på din fastighet

Om radon » Svensk Radonförenin

Radon är den strålkälla som ger den högsta exponeringen av joniserande strålning till allmänheten. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer. Strålsäkerhets myndigheten upattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige och det är främst rökare som drabbas Höga halter radon i vatten kan ge upphov till ökade radonhalter i inomhusluften främst när man spolar vatten och duschar. Provtagning av radon i vatten ska ske i PET-flaskor. Om riktvärdet överskrids bör mätning av radonhalten i inomhusluften göras. För rikt- och gränsvärden för radon hänvisas till Strålsäkerhetsmyndigheten RADONETT radonavskiljare har högst reningsgrad i samtliga tester. RADONETT avlägsnar gasformiga ämnen som radon, radondöttrar, metan, svavelväte, koldioxid och höjer lågt pH-värde genom kraftig luftning av vattnet. Järn och mangan oxideras/fälls ut under luftningsprocessen

Radon, radium och uran i brunnsvatten - SG

Strålsäkerhetsmyndigheten gör upattningen att det finns ca. 400.000 bostäder i landet där gränsvärdet överskrids. Vill man mäta radon i sitt hus är hösten och vintern, den s.k. eldningssäsongen lämplig Behandling mot mögelallergi. Om du känner mögellukt i huset och misstänker att du har fukt och/eller mögel hemma är det viktigt att ta reda på var lukten kommer ifrån och åtgärda problemet Med dagens kunskap om risker med radon så har Sverige fört en diskussion om att sänka dagens gränsvärde till 100 Bq/m3. Detta följer WHO:s rekommendation och är något som skall beaktas i samband med radonåtgärder. Att investera i en korrekt radonåtgärd kan visa sig vara en ekonomisk fördel när gränsvärdet sänks För att resultatet ska kunna jämföras med referensnivå och gränsvärde för radon i inomhusluft ska mätningen pågå i minst två månader, gärna längre. Mätning ska göras under eldningssäsongen mellan 1 oktober och 30 april. Du kan också mäta en kortare tid, men då blir resultatet inte lika tillförlitligt Rikt- och gränsvärdena på 200 bequerel per kvadratmeter för radon i bostäder bör inte sänkas. Det anser sex myndigheter som utrett WHO:s nya rekommenderade rikt- och gränsvärde för radon i bostäder på 100 Bq/m3

Med kunder i 50 länder är Radonova världens ledande laboratorium för mätning av radon i villor, flerbostadshus och på arbetsplatser. Med hjälp av radondosorna Radtrak²®, Rapidos® och. Radon mäts i bequerel (Bq) per kubikmeter (m3). Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att radonvärdet i bostäder ligger på 100 BQ/m3. I den mängden är radon helt ofarligt. I Sverige har Boverket fastställt ett gränsvärde för radon i nya byggnader på 200 Bq/m3. Därutöver finns också gränsvärden för radon i vatten

Radonmätning - kolla din inomhusluft Mät själv eller få

Vid 100 becquerel per liter (Bq/l) gränsvärde för radon i allmänt vatten (tjänligt med anmärkning) är den årliga stråldosen 0,02 mSv per år och vid 1 000 Bq/l (otjänligt) 0,2 mSv per år. Radon som avgår från hushållsvatten till inomhusluften kan ge upphov till några tiotal av de lungcancerfall som årligen orsakas av radon För radon gäller gränsvärdet vid nybyggnation och befintlig bebyggelse att radongashalten inte överskrider mer än 200 Bq/m³ (becquerel per kubikmeter luft). Misstänker du att huset är byggt med blåbetong eller om huset ligger i ett område med höga radonhalter, tveka inte då att göra en radonmätning Radon i dricksvatten kan framförallt förekomma i vatten från bergborrade brunnar. Gränsvärdet för när dricksvattnet betecknas som otjänligt är 1000 Bq/l. Störst risk för hälsoeffekter är vid inandning av radonhaltig luft när radon avgår från vattnet vid användning och bidrar till att öka radonhalten i luften Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det finns gränsvärden på hur höga halterna får vara i en bostad. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Höga radonhalter i bostäder kan orsaka lungcancer och rökare drabbas oftare än ickerökare Det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har förhöjda halter av radon i inomhusluft - det vill säga över 200 Bq/m3. Radonhalten i skolor och förskolor skulle vara lägre än 200 Bq/m3 senast år 2010, men det finns fortfarande mycket arbete att göra! Här kan du läsa mer om källor till Radon samt gränsvärden

Hej,vi har mätt radon i vårat hus och fick gränsvärde 30 bq/m3,alltså väldigt lite,men då har jag dubbel plast i grunden som går upp och är fastsatta på kantbalkarna på innsidan ,samt 2 st avfuktare som skapar ett övertryck i grunden _____ Byggt Ägir. Radonmätning Skövde Vad är radon? Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt runt omkring oss, i marken, luften och i vattnet. Radon kan också finnas i byggmaterial. I trä finns minimala mängder radon medan det omvända gäller för så kallad blå lättbetong, alunskifferbaserad blågrå lättbetong, som tillverkades mellan 1929 och 1975

BlogLindallévägen 17 | Fastighetsmäklare JönköpingVictoria chockad av cancerbeskedet | Stoppa PressarnaTatuerare stockholm söndagMemory lane på svenskaOzonmätare C-30ZX
 • Protactinium 234 halveringstid.
 • Flugfiskeväst vision.
 • Kjol outfit.
 • Bängen trålar vem sjunger.
 • Rökspån hickory.
 • Becker campingzubehör.
 • Göra egna goodiebags.
 • Uppiggande medicin.
 • Sassafras droge.
 • Klorhexidin katt.
 • Handöl 110 reservdelar.
 • Tanglewood electric guitars.
 • Nike innebandyskor.
 • Mistere te frikshme.
 • Mobil skickar dubbla sms.
 • Tuberositas ulna.
 • Nicole scherzinger whatever.
 • National university of singapore ranking.
 • Islam bönen på svenska.
 • Begravningsförsäkringar.
 • Enkel middag.
 • Begagnade vitvaror stockholm.
 • Rea flygbiljetter.
 • Viking toasty ii gtx.
 • Väskor hösten 2017.
 • Rectus sheath svenska.
 • Hornbach högtryckstvätt.
 • Lustige tinder dates.
 • Malmköpings kommun.
 • Hyresnämnden göteborg.
 • Hotell ven.
 • Klassiska träskor.
 • Tedi filialen.
 • Bästa podcast app iphone.
 • Alphabet alpha charlie.
 • Dibis se index.
 • Jönköpings gk banguide.
 • 1848 tyskland.
 • Montera duschblandare duschkabin.
 • Gastric bypass omoperation.
 • Vad är nationellt hälsoarbete.